Rekenmodel grondgebondenheid behorende bij de AMvB Verantwoorde groei melkveehouderij

16-11-2015 om 13:19:50 uur

Staatssecretaris Martijn van Dam heeft door middel van een rekenmodel de Tweede Kamer geïnformeerd over de AMvB Verantwoorde groei melkveehouderij.

Uit dit rekenmodel blijkt dat strengere gebruiksnormen en andere normen voor mestproductie niet leiden tot het verplicht compenseren met extra grond. Daarnaast mag de bedrijfsspecifieke excretie melkvee (BEX) worden gebruikt voor het berekenen van de fosfaatproductie.

Voor het bepalen van de fosfaatruimte wordt de totale oppervlakte tot het bedrijf behorende landbouwgrond vermenigvuldigd met de voor de percelen geldende fosfaatgebruiksnormen.

Natuurgronden met hoofdfunctie natuur waarop enige vorm van landbouw wordt uitgeoefend tellen ook mee.  De beheersovereenkomst bepaalt de hoeveelheid fosfaat die mag worden toegerekend aan de natuurgrond. Percelen in het buitenland tellen niet mee.

Het overschot per hectare wordt berekend op basis van de gegevens over het melkveefosfaatoverschot per hectare van het voorgaande kalenderjaar. De hoeveelheid grond die moet worden verworven hangt af van de categorie waarin het bedrijf zich bevindt.

ga terug

Technisch gebouwd door: designpro.nl | Optimalisatie door Z-IM.nl