PAS vanaf 10 januari 2015 ter inzage

30-12-2014 om 10:02:30 uur

De provincies en het ministerie zijn het eens geworden over het ontwerpprogramma PAS.
Besloten is dat vanaf 10 januari 2015, de beleidsstukken, de milieueffectrapportages en de gebiedsanalyses voor belanghebbenden ter inzage komen. De staatssecretaris geeft in haar kamerbrief van d.d. 18-11-2014 aan dat besloten is tot een zogenaamd ‘geclausuleerd go’, dat wil zeggen dat de periode tot 10 januari 2015 gebruikt zal worden om de laatste resterende knelpunten op te lossen en de daarvoor noodzakelijk acties uit te voeren. De resultaten van deze gezamenlijke acties zijn op een bestuurlijk overleg op 19 december jl. besproken. In afsluiting van dit overleg heeft mevrouw Dijksma de Tweede Kamer middels brief laten weten dat PAS daadwerkelijk op 10-01-2015 ter inzage zal worden gelegd. Ook zullen dan de Eerste- en Tweede Kamer worden ingelicht.

Wat betekent dit nu voor de huidige vergunningverlening?
Dat is lastig te voorspellen, dit zou onder andere kunnen betekenen dat net zoals bij de ter inzage legging van een bestemmingsplan, de aanvraag aan zowel het oude als het nieuwe plan dient te voldoen. Eerder is altijd aangegeven dat onder het nieuwe beleid, bijv. saldering met een ander bedrijf niet meer tot de mogelijkheden behoort. Dit betekent dat wanneer onder het nieuwe beleid, een veehouder die reeds in het bezit is van een emissiearm huisvestingssysteem en waarbij nog steeds sprake is van een onvergunbare  ammoniaktoename, het bedrijf definitief op slot gaat.
Nu betreft dit uiteraard de specifieke gevallen, maar weet u al of u niet toevallig in zo’n specifieke situatie bent beland?

Om te voorkomen dat u voor negatieve verrassingen komt te staan, adviseren wij u om uw aanvraag Natuurbeschermingswet voor 10-01-2015 in te dienen.

ga terug

Technisch gebouwd door: designpro.nl | Optimalisatie door Z-IM.nl