Herontwikkelingsplan ‘Hof van Breen’ definitief

03-06-2014 om 14:27:35 uur

Op 30-04-2014 heeft de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State uitspraak gedaan in het geding waarbij buurtbewoners zich hadden verzet tegen de herontwikkelingsplannen van dhr. P. Breen aan de Hazersweg te Ouddorp.

De afdeling heeft het beroep dat door omwonenden op het bestemmingsplan was ingesteld, ongegrond verklaard. Hierdoor is de weg vrijgemaakt tot realisatie van 26 woningen op de locatie Hazersweg 23 in Ouddorp. De ontwikkeling bestaat uit 9 vrije sectorwoningen,
4  twee-onder-één-kapwoningen, 6 schuurappartementen en 7 starterswoningen.

Hans Rietveld Agrarisch Advies is van het begin af aan betrokken geweest bij de begeleiding van onderhavig project. Heeft het ontwerp- en tekenwerk verricht, een nieuw bestemmingsplan voor de nieuwe bedrijfslocatie opgesteld en de benodigde milieuvergunningen verzorgd.

De komende tijd zal aandacht worden besteed aan de verkoop van de huidige locatie en de verdere inrichting van het agrarisch bedrijf op de nieuwe locatie.

Voortraject
Dhr. Breen heeft aan de Hazersweg 23, op de hoek van de Hazersweg met het Smalle Einde een boerderij die in 1830 is gebouwd. Het agrarische bedrijf bestaat uit een akkerbouwtak en vleesveehouderij. Een deel van het woonhuis is verbouwd tot bed & breakfast.
De bedrijfsbebouwing was zowel bouwkundig als bedrijfseconomisch verouderd en niet meer afgestemd op de steeds omvangrijker geworden machines en apparatuur. Het bedrijfsperceel ligt op relatief korte afstand van het centrum van Ouddorp en is in de loop der tijd steeds meer te midden van woonbebouwing komen te liggen.

In verband met de hiermee samenhangende beperkingen en om het bedrijf op een goede wijze te kunne aanpassen aan de huidige eisen ten aanzien van milieu en dierwelzijn, is een traject ingegaan om het agrarische bedrijf te verplaatsen naar de Oude Westerloosedijk in de polder van Goedereede.

Om die bedrijfsverplaatsing mogelijk te maken is in overleg met de gemeente besloten om de huidige bestemming aan de Hazersweg over te zetten in een woonbestemming, waardoor het mogelijk wordt hier een kleinschalig woonhof te realiseren. De inkomsten die hieruit voortvloeien zijn benodigd op de bedrijfsverplaatsing mogelijk te maken.
Met het onherroepelijk worden van het bestemmingsplan is de herontwikkeling van het
‘Hof van Breen’ definitief geworden.

ga terug

Technisch gebouwd door: designpro.nl | Optimalisatie door Z-IM.nl