Ingangsdatum vanggewas
16/07/2018
Vanaf vandaag kan u de ingangsdatum melden van een vanggewas voor EA in de gecombineerde opgave. Heeft u het vanggewas al gezaaid of het hoofdgewas al geoogs...
Subsidie vloeren kalverhouderij
25/06/2018
In oktober is er de mogelijkheid om subsidie aan te vragen voor welzijnsvriendelijke of ammoniak reducerende vloeren. Totaal is 15 miljoen euro beschikbaar, ...
Fosfaatbank gaat in per 2019
25/06/2018
Door afroming is sinds januari tot en met 7 juni zijn al voor 145.000 kg fosfaatrechten in de fosfaatbank gekomen. Deze rechten worden onder nog nader te be...
Schapen en Geiten I&R
22/06/2018
Vanaf 1 juli 2018 wijzigt de controle van de registratie van schapen en geiten meldt RVO per brief aan alle houders van schapen en geiten.
Derogatie 2018
04/06/2018
Vanaf 6 juni kan er een aanvraag gedaan worden voor derogatie. Een landbouwbedrijf vraagt met de derogatie een vergunning aan om ontheffing te krijgen om 230...
Wijzigingen meststoffenwet
25/05/2018
Er is een aantal wijzigingen voor de meststoffenwet op komst welke de komende tijd ingevoerd zullen worden.
Vergroeningseisen 2018
25/05/2018
Er zijn ieder jaar veel vragen rondom de vergroeningseisen. Hieronder staat een aantal voorwaarden van de meeste gebruikte vergroeningsmaatregelen. Daarnaast...
Pagina 1
Derogatie 2018 en 2019
06/04/2018
Voor de jaren 2018 en 2019 komt er een nieuwe derogatieregeling voor graasdierenmest op bedrijven die over tenminste 80% grasland beschikken.
Uitnodiging Open Dag Boerderij Van der Koppel
03/04/2018
Wij nodigen u, mede namens familie Van der Koppel, van harte uit voor de Open Dag in verband met de realisatie van een nieuwe vleesveestal. U bent 14 april a...
Fosfaatrechten en vleesvee
30/03/2018
In de brief van de Minister Schouten van Landbouw van 29 maart is meer duidelijkheid gegeven over het stelsel van fosfaatrechten en vleesvee.
Vanggewassen en EA
14/03/2018
De uiterlijke inzaaidatum van EA vanggewassen is dit jaar 15 oktober. Dit sluit beter aan bij oogsten onder natte omstandigheden.
Fosfaatrechten
08/01/2018
De invoering van fosfaatrechten is met de wijziging van de Meststoffenwet van 1-1-18 een feit. Voor het houden van melkvee zijn vanaf nu fosfaatrechten nodig...
Berichten 6de actie programma Nitraat richtlijn
21/12/2017
Zoals eerder bericht, was de verwachting dat er in december meer duidelijkheid zo komen over de nieuwe derogatie, na advies van commissie deskundigen Meststo...
Fosfaatrechten
19/12/2017
Vanaf 1 januari 2018 worden de fosfaatrechten ingevoerd voor melkvee
Pagina 2
Uitbetaling GLB 2017
18/12/2017
RVO is gestart met de uitbetaling van het GLB 2017.
Stand van zaken derogatie 2018-2021
13/11/2017
In september was er een presentatie van Nederland aan het NitraatcomitÚ van de EU, dit naar aanleiding van constructieve gesprekken met het NitraatcomitÚ ove...
Betaalschema GLB 2017
25/10/2017
Minister Kamp heeft doormiddel van een brief aan de Tweede Kamer ge´nformeerd over het betaalschema en hoogte van de gemiddelde waarde van het GLB 2017.
Fosfaatverrekening
09/09/2017
U herkent het als agrarisch ondernemer vast allemaal wel. U heeft dierlijke mest aangevoerd en na een aantal dagen ontvangt u het analyse verslag.
Brabant scherpt emissie eisen aan
28/07/2017
Brabantse veehouders moeten al vanaf 1 januari 2022 aan strengere emissie eisen voldoen.
Korting fosfaatrechten 8,3%
12/07/2017
Het kortingspercentage voor fosfaatrechten wordt 8,3%. Dat heeft staatssecretaris Martijn van Dam in zijn brief van 12 juli 2017 bekendgemaakt.
Natuur beheerplan niet geschikt om landbouwgrond uit te sluiten
11/07/2017
College van Beroep voor het bedrijfsleven (CBb) heeft op 11 juli een uitspraak gedaan in een zaak van een landbouwer met buitendijks gelegen percelen
Pagina 3
Opnieuw herziening PAS beleid
22/06/2017
Voorlopig zal tot 1 september 2017 het AERIUS Register niet meer kunnen worden gebruikt.
Aanstelling van een mededirecteur
15/06/2017
Bas Bassa aangesteld als mededirecteur bij Hans Rietveld Agrarisch Advies
Mineralen concentraat
12/06/2017
Afgelopen donderdag was de eind presentatie van onze stagiaire.
Jongveegetal
29/05/2017
Omdat niet-melkproducerende bedrijven niet meer onder de fosfaatreductieregeling vallen is het jongveegetal ingevoerd.
Bedrijfsoverdrachten fosfaatrechten
23/05/2017
Bedrijven waar na 2 juli 2015 een bedrijfsoverdracht heeft plaatsgevonden en waarbij deze overdracht is gemeld bij de RVO, mogen de referentieaantallen bij e...
Pluimvee houders opgelet
23/05/2017
RVO verstuurd de voorlopige diergezondheidsheffing 2016.
Fosfaatreductieregeling 2017
23/05/2017
De fosfaatreductieregeling is aangepast, de belangrijkste wijziging zijn de volgenden:
Pagina 4
Tussenuitspraak RvS - PAS (mei - 2017)
22/05/2017
Uitspraak Raad van State pilotzaken Programma Aanpak Stikstof
Parapluherziening Buitengebied Graafstroom/Liesveld/ Nieuw-Lekkerland
02/05/2017
In de gemeente Molenwaard zijn drie bestemmingsplannen van kracht van de voormalige gemeenten Liesveld, Graafstroom en Nieuw-Lekkerland.
Extra geld voor sanering asbest (update)
01/05/2017
10 miljoen euro extra beschikbaar in 2017 voor de sanering van asbestdaken (SVA)
Nieuwsbrief APRIL 2017 verzonden
21/03/2017
Onze eerste nieuwsbrief van 2017 is gereed en zal nog per post worden verzonden.
Actualisatie (PAS)
20/03/2017
Sinds 17 maart 2017 is het AERIUS register herzien.
Fosfaatreductieplan 2017
14/03/2017
Op 1 maart 2017 is de ĹRegeling fosfaatreductieplan 2017ĺ in werking getreden. Doel van de regeling is om de fosfaatproductie in 2017 de reduceren, om de der...
Herziening PAS
01/03/2017
Actualisatie van het AERIUS Registersysteem.
Pagina 5
Stoppersregeling en reductieregeling voor melkvee
10/02/2017
Staatssecretaris M. van Dam heeft een stoppersregeling en een melkvee reductieregeling gepubliceerde in de Staatscourant. Daar mee wil hij het aantal melkkoe...
Maatregelenpakket fosfaatreductie 2017
06/02/2017
Om het behoud van derogatie van 2017 veilig te stellen en onderhandelingen mogelijk te maken voor de derogatie van 2018 zijn er een aantal maatregelen afgesp...
Wijzingen uitvoeringsregeling meststoffenwet
02/01/2017
Er worden enkele wijzingen doorgevoerd in de uitvoeringsregeling meststoffenwet door aan passingen van de diergebonden normen
Provincie Overijssel gaat verleende NB-Wetvergunning controleren
27/12/2016
Dit naar aanleiding van een uitspraak van Raad van State
Mestverwerking in 2017 en fosfaatplafond
21/12/2016
Vanaf 1 januari 2014 geldt de verwerkingsplicht als u meer mest produceert dan u op uw eigen bedrijf kunt plaatsen. U heeft dan een bedrijfsoverschot waarvan...
Fosfaatreductieplan definitief
14/12/2016
Het fosfaatreductieplan is definitief. De partijen hebben de verwachting met het fosfaatreductieplan de derogatie in 2017 veilig kan worden gesteld. Ook is h...
Wet Natuurbescherming (Wnb)
12/12/2016
Datum van inwerkingtreding per 01-01-2017.
Pagina 6
12 miljard euro beschikbaar voor SDE+ in 2017
08/12/2016
Opnieuw budget voor subsidieaanvragen.
Raad van State buigt zich de komende weken over de toekomst van de PAS.
08/12/2016
Uitspraak RvS m.b.t. PAS-beleid op zijn vroegst voorjaar 2017.
Randvoorwaarden GLB gewijzigd
05/12/2016
Het melden van mutaties in het I&R-systeem voor schapen en geiten valt niet meer onder de randvoorwaarden van het Gemeenschappelijk landbouwbeleid (GLB). Dit...
Akkoord over maatregelen fosfaatreductie melkveehouderij
21/11/2016
In een brief aan de tweede kamer heeft staatssecretaris Martijn van Dam bekend gemaakt dat LTO, NZO, Nevedi, NAJK, NMV en de Rabobank een akkoord hebben bere...
Subsidie Verwijderen Asbestdaken (SVA)
18/11/2016
Subsidie zal wegens succes worden verlengd.
Betaalschema GLB 2016
15/11/2016
Minister van Dam heeft de kamer ge´nformeerd over het betaalschema van de regelingen binnen het Gemeenschappelijk Landbouwbeleid (GLB)
PAS-melding niet gevoelig voor bezwaar
11/11/2016
Recente uitspraak RvS bevestigd wat de voorzieningenrechter al eerder heeft aangegeven.
Pagina 7
Tweede openstelling Jonge Landbouwers regeling
07/11/2016
Van 1 december gaat Jonge Landbouwers regeling (JOLA) weer open. De regeling loopt tot 16 januari 2017. Deze openstelling is de tweede openstelling waarmee j...
Sleepvoetverbod per 1 januari 2018
28/10/2016
Het verbod op gebruik van sleepvoet bemesters om grasland te bemesten is op klei- en veengrond een jaar uitgesteld. Het onderzoek naar alternatieven is nog n...
Invoering fosfaatrechten uitgesteld
13/10/2016
De invoering van het fosfaatrechtenstelsel wordt met een jaar uitgesteld. Het huidige voorstel voldoet niet aan de Europese eisen voor staatssteun.
Grondmonsters
10/10/2016
Het is weer tijd om uw grondmonsters voor 2017 weer te controleren.
Tegemoetkoming vermindering melkproductie
14/09/2016
De Europese Unie (EU) heeft maatregelen genomen om de markt te steunen. ╔Ún van deze maatregelen is een tegemoetkoming voor melkveehouders die vrijwillig min...
Fosfaatverrekening
08/09/2016
Het (drijf)mest seizoen is op 15 september ten einde. Te veel fosfaat mest aangevoerd? Er zijn mogelijkheden tot fosfaat verrekenen.
Besluit over uitstel uitrijdverbod mest
30/08/2016
2 weken extra tijd om drijfmest uit te rijden.
Pagina 8
Open dag fam. De Koning
23/08/2016
A.s. donderdag 25 augustus is er open dag bij fam. De Koning in Lunteren.
Vrijstelling voor scheuren van grasland op zand- en l÷ssgrond
15/08/2016
Er is een vrijstelling voor scheuren (en herinzaai) van grasland op zand- en l÷ssgrond aanmelden kan tot 31 augustus. U moet wel voldoen aan de volgende voor...
Nieuw stelsel van fosfaatrechten in voorbereiding.
03/08/2016
Het stelsel van fosfaat rechten is in voorbereiding. U kunt vanaf 3 augustus uw gegevens op mijn.rvo.nl controleren.
UPDATE ! - Uitnodiging open dag Breen Agrarisch Bedrijf in Goedereede
27/07/2016
Videobeelden Opendag Breen Agrarisch Bedrijf - GOEDEREEDE
Gecombineerde opgave 2016
13/06/2016
De termijn voor de gecombineerde opgave is achter de rug. Er is veel (nieuwe) grond opgegeven en diverse subsidies aangevraagd. Voor melkveehouders is bekend...
Uitbetaling Graasdierpremie 2015
13/06/2016
De Rijksdienst voor Ondernemend Nederland is bezig met uitbetaling van de Graasdierpremie aan ondernemers die hiervoor in aanmerking komen. De premie bedraag...
Herziening PAS
17/05/2016
Actualisatie/herziening PAS 2016
Pagina 9
Drempelwaarde voor N2000 de Zouweboezem is verlaagd
31/03/2016
Verlaging drempelwaarde vergunningplicht
Tussenstand Betalingsrechten
11/03/2016
90% van de aanvragers had op 31 januari een betaling of bericht gehad van zijn betalingsrechten, aldus RVO. Volgens onze gegevens was dit onjuist.
Nadere invulling van het stelsel van fosfaat voor melkvee
04/03/2016
Staatssecretaris Martijn van Dam heeft de melkvee- en zuivelsector ge´nformeerd over de invulling van het fosfaatrechtenstelsel.
Geen recht meer op directe betaling GLB!
25/02/2016
Voor 2016 is er een aantal wijzigingen in de voorwaarden voor het aanvragen van uitbetaling van de betalingsrechten, de vergroeningsbetaling en de extra beta...
Runderen mogen ligplaatsen delen
22/02/2016
Vorige week is er bij een uitspraak van college van beroep gebleken dat er geen duidelijke regelgeving over bestaat.
Investeringssubsidie jonge landbouwers
15/02/2016
In 2016 is tien miljoen euro beschikbaar om jonge landbouwers te helpen investeren. Dit maakte de Rijksoverheid op 21 januari bekend. Landbouwers jonger dan ...
Verdeling nationale envelop Europese middelen melkvee- en varkenshouderij
04/02/2016
Staatssecretaris Martijn van Dam heeft in overleg met de sector voorstellen uitgewerkt voor invulling van de nationale envelop van Ç 29,94 miljoen voor Neder...
Pagina 10
Openstelling Jonge Landbouwersregeling
23/01/2016
Op donderdag 21 januari 2016 maakte staatssecretaris Van Dam bekend dat de lang verwachte Jonge Landbouwersregeling wordt opengesteld. Boeren en tuinders, jo...
Controle Betalingsrechten 2015
06/01/2016
De eerste volledige betalingsrechten van 2015 zijn uitbetaald.
Tabellen Meststoffenwet aangepast
06/01/2016
De Tabellen van de meststoffenwet zijn aangepast.
Betalingsrechten overdragen
17/12/2015
De Rijksdienst voor Ondernemend Nederland is bezig met het uitbetalen van de betalingsrechten die zijn aangevraagd met de Gecombineerde Opgave 2015. Deze bet...
Melkveehouders opgelet!
16/12/2015
Voor een juiste registratie is het van belang dat uw melkveefosfaat referentie deelt met uw zuivelfabriek.
Mestverwerkingspercentages 2016 vastgesteld
11/12/2015
Vanaf 1 januari 2014 geldt de verwerkingsplicht als u meer mest produceert dan u op uw eigen bedrijf kunt plaatsen. U heeft dan een bedrijfsoverschot waarvan...
Subsidieregeling verwijderen asbestdaken 2016
08/12/2015
Beschikbaarstelling van subsidie voor het verwijderen van asbest dat in contact staat met de buitenlucht.
Pagina 11
PartiŰle herziening PAS
07/12/2015
Mogelijk komt door de herziening PAS meer ontwikkelingsruimte vrij.
Update Vaststelling waarde rechten GLB 2015
04/12/2015
De gegevens van de betalingsrechten zijn vanaf 18 december in te zien op mijn Dossier.
Update subsidie Jonge Landbouwers 2015
01/12/2015
Staatssecretaris Martijn van Dam (landbouw) schrijft in een brief aan de Tweede Kamer dat de Jonge Landbouwersregeling binnenkort wordt opengesteld.
Uitbetaling GLB
25/11/2015
De Rijksdienst voor Ondernemend Nederland start 1 december met de rechtstreekse betalingen uit het GLB die met de Gecombineerde opgave 2015 zijn aangevraagd.
Rekenmodel grondgebondenheid behorende bij de AMvB Verantwoorde groei melkveehouderij
16/11/2015
Staatssecretaris Martijn van Dam heeft door middel van een rekenmodel de Tweede Kamer ge´nformeerd over de AMvB Verantwoorde groei melkveehouderij.
Heeft u al voldaan aan uw mestverwerkingsplicht 2015?
12/11/2015
Veehouders met een bedrijfsoverschot moeten ook in 2015 een deel van hun overschot laten verwerken. Het bedrijfsoverschot wordt berekend door de hoeveelheid ...
Herbeschikking bedrijfstoeslag 2012
02/11/2015
De Rijksdienst voor Ondernemend Nederland is bezig met het opnieuw controleren van de Gecombineerde Opgave 2012. Bij sommige van deze controles wordt door De...
Pagina 12
Controle perceelsregistratie
30/10/2015
RVO controleert momenteel de gewaspercelen d.m.v. luchtfoto\'s en satellietbeelden.
Aanvullingen op de regeling grondgebonden melkveehouderij
26/10/2015
Staatssecretaris Dijksma heeft aanvullingen op de regeling grondgebonden melkveehouderij naar de Tweede Kamer verstuurd.
Maatlat Duurzame Veehouderij per 2016 verscherpt
12/10/2015
De eisen voor de Maatlat Duurzame Veehouderij worden per 1 januari 2016 verscherpt. Dit komt door het nieuwe besluit emissiearme huisvesting dat per 1 juli 2...
Uitstel uiterste inzaaidatum vanggewassen vergroening
05/10/2015
AgrariŰrs die getroffen zijn door overvloedige neerslag dit jaar in aanmerking komen voor uitstel van de inzaaidatum tot 15 oktober 2015.
Aanmelding centrale database KringloopWijzer
29/09/2015
Met ingang van 1 januari 2016 moeten alle melkveehouders in Nederland voor hun bedrijf de KringloopWijzer opstellen. Deze verplichting is onderdeel van de le...
Verlenging van uitrijtermijn mest en inzaaiperiode groenbemesters
22/09/2015
De uitrijtermijn voor mest en de inzaaiperiode voor groenbemesters wordt verlengd tot 1 oktober 2015.
Update Subsidie Jonge Landbouwers
09/09/2015
Naar verwachting zullen alle provincies op 2 november (uiterlijk 9 november) de Jonge Landbouwersregeling openstellen.
Pagina 13
Bevindingen na een maand werken met de PAS
14/08/2015
Ontwikkelruimte van de eerste PAS N2000-gebieden raakt op.
KringloopWijzer in 2016 verplicht voor alle melkveebedrijven
28/07/2015
Met ingang van 1 januari 2016 moeten alle melkveehouders in Nederland voor hun bedrijf de KringloopWijzer op laten stellen.
Overgangsregeling in nieuw Besluit Emissiearme huisvesting
15/07/2015
Wijziging in overgangsregeling
UPDATE PAS
08/07/2015
Eerste bevindingen met het nieuwe rekenprogramma AERIUS.
Fosfaatrechten voor melkveesector
06/07/2015
Aanvraag Natuurbeschermingswet onder de PAS.
26/06/2015
Inwerkingtreding PAS 01-07-2015
Aanvraag Natuurbeschermingswet onder het nieuwe beleid, de PAS.
03/06/2015
De Programmatisch Aanpak Stikstof (PAS) wordt 15 juni vastgesteld en treedt 1 juli in werking.
Pagina 14
Fosfaatproductie melkveehouderij
03/06/2015
Drie opties zullen worden uitgewerkt om de fosfaatproductie in de melkveehouderij te begrenzen.
Vacature voor agrarisch adviseur (m/v)
19/05/2015
Wij zijn opzoek naar een nieuwe collega voor de versterking van ons team.
PAS treedt per 1 juli 2015 in werking
21/04/2015
Recente uitspraak Raad van State be´nvloed beoordeling Natuurbeschermingswetvergunningen
Vergroeningsvoorwaarden GLB bekend
07/04/2015
Stappenplan
Invulling van de melkveewet
30/03/2015
Staatssecretaris Dijksma heeft de Eerste en de Tweede Kamer ge´nformeerd over de invulling van de wet Verantwoorde Groei Melkveehouderij, ofwel de melkveewet...
Verplichte stalregistratie
19/03/2015
Wijzigingen in de Gecombineerde Opgave 2015
Geen vergunningplicht voor beweiding en bemesting
04/03/2015
Op 2 maart 2015 heeft Staatsecretaris Dijksma een brief naar de Tweede Kamer gestuurd, waarin ze aangeeft dat de recente ontwikkelingen leiden tot grote onze...
Pagina 15
Vrijstelling bovengronds aanwenden runderdrijfmest 2015-2016
16/02/2015
De vrijstelling geldt voor drijfmest van runderen met diercategorie 100, 101, 102, 104 en 120 die op uw eigen bedrijf is geproduceerd en die u wilt aanwenden...
Update subsidie Jonge Landbouwers
09/02/2015
In het besluitvormingsproces rondom de subsidie Jonge Landbouwers zijn een aantal besluiten genomen.
Natuurbeschermingswet -> PAS
05/02/2015
Belangrijkste wijzigingen.
Mestmonsters nemen voor onderzoek bemestingswaarde
03/02/2015
Met een goede bemesting legt u de basis onder een goede ruwvoerproductie. Het is daarbij van belang de bemestende waarde van drijfmest zo goed mogelijk te be...
Nieuw stikstofbeleid (PAS) ter inzage
15/01/2015
Er worden nieuwe grenswaarden gesteld t.a.v. de vergunningplicht Natuurbeschermingswet 1998
PAS vanaf 10 januari 2015 ter inzage
30/12/2014
Inwerkingtreding van het nieuwe stikstofbeleid (PAS)
Inzendtermijn mestverwerkingsplicht verlengd
30/12/2014
Door netwerkproblemen op mijn.rvo.nl is het een aantal ondernemers nog niet gelukt om mestverwerkingsovereenkomsten aan te leveren.
Pagina 16
Grondgebonden groei van de melkveehouderij
12/12/2014
Staatssecretaris Dijksma heeft de Tweede Kamer ge´nformeerd over de hoofdlijnen van de invulling van de algemene maatregel van bestuur ter bevordering van gr...
Heeft u al aan uw mestverwerkingsplicht voldaan?
10/12/2014
Vanaf 1 januari 2014 geldt de verwerkingsplicht als u meer mest produceert dan u op uw eigen bedrijf kunt plaatsen. U heeft dan een bedrijfsoverschot waarvan...
Geen Natuurbeschermingswet = korting op betalingsrechten
02/12/2014
Noodzakelijkheid tot het bezitten van een Natuurbeschermingswetvergunning.
Aan het werk met de KringloopWijzer? Neem op tijd kuilmonsters!
21/11/2014
Alle partijen aanwezig ruwvoer moeten bemonsterd worden door een erkend monsternemer en volgens het protocol van BEX.
Betaalschema GLB-regelingen 2014
20/11/2014
Een overzicht van de betalingsmomenten 2014.
Rundvee & Mechanisatie Vakdagen 2014
20/11/2014
Standbezetting op de beurs in Gorinchem.
Natuurbeschermingswet -> PAS
20/11/2014
De (on)mogelijkheden van de Programatische Aanpak Stikstof (PAS)
Pagina 17
Versterking team
18/11/2014
Op 17 november jl. hebben wij Benjamin Schakel verwelkomd als nieuwe werknemer.
Vrijstelling verwerkingsplicht stromest in 2014
13/11/2014
Stromest wordt met terugwerkende kracht tot 1 januari 2014 vrijgesteld van de verwerkingsplicht.
Tarieven derogatie 2014
04/11/2014
Overzicht van de tarieven die betaald moeten worden voor het ontvangen van derogatie.
Fosfaatreferentie voor melkvee
28/10/2014
Bekendmaking van de randvoorwaarden voor melkveehouders die na 01-01-2015 nog willen groeien.
Zelf uw nieuwe betalingsrechten inzien bij RVO
07/10/2014
Vanaf heden biedt RVO u de mogelijkheid om zelf uw nieuwe betalingsrechten in te zien en te wijzigen.
Grondmonsters voor 2015
03/10/2014
Grondmonsters die genomen zijn voor 1 februari 2011 zijn niet meer geldig in 2015.
Erkenning van landbouwgrond naast wegen
23/09/2014
Maatschap de Kuiper uit Lelystad heeft vier jaar lang moeten wachten op de uitbetaling van haar bedrijfstoeslag, inmiddels is er dan toch duidelijkheid en go...
Pagina 18
Betalingsrechten ontvangen?
25/07/2014
Verzilver uw betalingsrechten door een juiste KvK-inschrijving!
E-Herkenning
11/07/2014
Nieuwe manier van inloggen.
Emissiearme vloeren (VERVOLG)
13/06/2014
Een onderzoek naar de ervaringen met emissiearmeroostervloeren.
(UPDATE) Natuurbeschermingswet
05/06/2014
De laatste informatie omtrent de vergunningverlening van de Natuurbeschermingswet.
Herontwikkelingsplan ĹHof van Breenĺ definitief
03/06/2014
Bedrijfsverplaatsing en herontwikkeling van voormalig agrarisch erf.
Emissiearme vloeren en mest verwerken
21/03/2014
Onderzoek naar de verschillende emissiearme vloeren in relatie met mestverwerking.
KringloopWijzer bij Hans Rietveld Agrarisch Advies beschikbaar!
03/12/2013
Een hulpmiddel om de mineralenkringloop op uw bedrijf zichtbaar te maken is de KringloopWijzer. De KringloopWijzer brengt per specifiek bedrijf de mineralenk...
Pagina 19
Vergunning Natuurbeschermingswet, je kan hem maar hebben!
02/10/2013
Waarom nu het moment is, om een NB-wet aan te vragen.
Subsidieregeling Jonge Landbouwers 2013
19/08/2013
Opengesteld: 1 oktober tot en met 13 december 2013.
Primeur: Charolais dekstier naar Rwanda (Centraal Afrika)
25/07/2013
Dekstier 5001 van Hans Rietveld en Gijs Gerritsen uit Leerdam.
Subsidieregeling Integraal duurzame stallen
19/07/2013
Aanvraag indienen tussen 15 augustus en 30 september 2013.
Subsidieregeling Milieuvriendelijke maatregelen
18/07/2013
Opengesteld: 15 augustus tot en met 16 september 2013.
Regeling erfscans (Utrecht)
08/07/2013
Subsidieregeling regio West-Utrecht in het kader van erfafspoeling.
Collega s Hans en Robert in het vakblad -GROEIEN 2013-
01/06/2013
Natuurbeschermingswet
Pagina 20
Pagina
Technisch gebouwd door: designpro.nl | Optimalisatie door Z-IM.nl