GLB-beleid

In 2015 is er een nieuw systeem van rechten, de betalingsrechten. Het aantal betalingsrechten wordt bepaald op basis van het aantal subsidiabele hectares landbouwgrond in gebruik op 15 mei 2015. Er is een overgangsperiode tot 1 januari 2019 voor elke ha landbouwgrond is het betalingsrecht in 2019 circa €260,- per ha, dit was eerst circa €275,- per ha door verschuivingen in het buget worden de betalingsrechten in 2018 en 2019 met 4 tot 4,5 % gekort. Daarnaast is er een extra bedrag voor vergroening mogelijk, dit is circa 40% van het betalingsrecht of circa 30% van de totaal bedrag.

Om betalingsrechten uitbetaald te krijgen moet u voldoen aan de volgende voorwaarden:

  • Actief landbouwer zijn. Dit houdt in dat uw bedrijf als agrarisch bedrijf is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel en dat u verplicht bent om de Landbouwtelling in te vullen.
  • Subsidiabele landbouwgrond in gebruik hebben.
  • Rechten in eigendom hebben of rechten huren/kopen.

Gronden met bestemd voor landbouw zijn subsidiabel. Ook natuurgronden waarbij het gaat om intensieve natuurgrond dat bij landbouwers in gebruik is. Zijn er voor natuur gronden in 2015, 2016 of 2017 geen betalingsrechten toegekend of uitbetaald omdat deze als niet subsidiabel zijn aangemerkt? In 2018 kan u opnieuwe een verzoek doen voor deze gronden uit de nationale reserve.

Sommige gronden tellen niet meer mee als subsidiabele landbouwgrond. Dit geldt onder andere voor extensieve natuurgrond en bermen. Op deze grond vindt vaak alleen begrazing plaats door schapen of koeien. Voor deze grond kunt u graasdierpremie krijgen. Deze dierpremie gaat gelden voor schapen en (zoog)koeien die op de grond grazen die niet subsidiabel is.

De premie voor runderen is in 2018 € 153 per rund en geldt voor vrouwelijke dieren vanaf twee jaar. De premie voor schapen is in 2018 € 23 per schaap en geldt voor dieren ouder dan één jaar. Er geldt een ondergrens van € 1000 per bedrijf.

Jonge landbouwers krijgen een extra bedrag in het betalingsrecht. Voorwaarde is dat u jonger bent dan 41 jaar in het jaar van de eerste aanvraag. U krijgt dan maximaal vijf jaar lang een extra bedrag. De extra premie bedraagt ongeveer € 50 per hectare voor de eerste 90 hectare van het bedrijf. Als u jonge landbouwer bent en deelnemer in een maatschap dan mag u hier ook aan deelnemen.

Wanneer u als landbouwer grond in gebruik heeft is het dus van groot belang dat er goed wordt gekeken naar de eisen voor de basispremie en de vergroeningspremie. Vooral omdat er aanvullende voorwaarden zijn als u meer als 10 ha, 15 ha of 30 ha bouwland heeft. Er gelden dan regels voor gewasdifferentiatie en het inrichten van ecologische aandachtsgebieden. De voorwaarde voor het ecologisch aandacht gebeid zijn voor 2018 als volgt gewijgdt: Vanggewas moet uiterlijk 15 oktober gezaaid zijn, dit sluit beter aan bij de praktijk, in de onderzaai van een hoofdgewas worden na de oogst geen gewas beschermings middelen meer gebruikt. Daarnaast word de factor voor wilgenhakhout en stikstofbindende gewassen verhoogt van resp. 0,3 naar 0,5 en 0,7 naar 1.

Wij beantwoorden graag uw vragen over het Gemeenschappelijk landbouwbeleid en kunnen samen met u zoeken naar de juiste strategie voor uw bedrijf.

Technisch gebouwd door: designpro.nl | Optimalisatie door Z-IM.nl