Subsidieregeling Integraal duurzame stallen

19-07-2013 om 10:02:32 uur

SUBSIDIEREGELING INTEGRAAL DUURZAME STALLEN

Gaat u een stal bouwen of verbouwen, en ligt uw bedrijf in een stikstofgevoelig Natura 2000-gebied met een significante stikstofproblematiek? Of binnen een straal van maximaal 3.000 meter van een dergelijk gebied? Dan kan de subsidie ‘Integraal duurzame stallen’ voor u interessant zijn. Varkens- en pluimveehouders die zijn gelegen in een extensiveringsgebied, zijn voor deze subsidie uitgesloten.

Voorwaarde is dat de investering tot gevolg heeft dat de hele stal duurzaam wordt door extra aandacht voor dierverblijven, voeding, koppelgrootte en samenstelling, technieken, verzorging en het management voor het houden van dieren. Daarnaast dient er sprake te zijn van tenminste 25% ammoniakreductie en moet o.a. dierwelzijn, diergezondheid en milieu (ammoniak, fijnstof en energie) verder gaan dan de wettelijke eisen of gangbare norm.

Het totale subsidieplafond bedraagt €8 miljoen. De subsidie bedraagt 40% met een maximum van €250.000,- per bedrijf en wordt berekend over de meerkosten ten opzicht van een gangbare normstal. Hierbij zijn zowel de investeringskosten als de installatiekosten subsidiabel.

U kunt een aanvraag indienen in de periode tussen 15 augustus en 30 september 2013. Alle ingediende aanvragen worden beoordeeld en gerangschikt op basis van de behaalde punten per onderdeel. Bij het rangschikken van de aanvraag wordt eveneens gekeken of u beschikt over de vereiste vergunning.

Mocht naar aanleiding van de ingediende aanvraag een toewijzing volgen, dan heeft u vanaf datum toewijsbrief, 2 jaar de tijd om de investeringen te realiseren. U mag voor datum toewijsbrief géén investeringsverplichtingen zijn aangegaan. Mocht er zich lopende het traject echter een wijziging voordoen, dan moet u dat altijd van tevoren bij Dienst Regelingen melden middels een wijzigingsverzoek. Let dus op: een wijziging moet dus eerst door Dienst Regelingen zijn goedgekeurd voordat deze doorgevoerd mag worden. Inhoudelijke wijzigingen in de doelstelling van uw investering zijn niet toegestaan. Als achteraf blijkt dat er meer subsidie is aangevraagd dan vastgesteld, wordt bij een afwijking van meer dan 3%, het verschil tussen aangevraagde en vastgestelde subsidie gekort op de uitbetaling.

Omwille van de rangschikking is het van belang een goed onderbouwd projectplan in te dienen. In uw projectplan dienen bij de diverse onderdelen uw duurzaamheidsaspecten zo volledig mogelijk beschreven te worden en voorzien van juiste offertes. Hans Rietveld Agrarisch Advies heeft dit inmiddels meerdere malen voor klanten gedaan en beschikt over de juiste kennis en ervaring om de slagingskans van uw aanvraag te maximaliseren. Uitgangspunt hierbij is niet alleen een succesvolle aanvraag maar ook aandacht voor eventueel andere regelingen en aandachtspunten om te komen tot een werkbare en succesvolle vaststelling (uitbetaling) van de aangevraagde regeling(en). Wilt u hier meer over weten, neem contact op met ons kantoor 0183-351000 en vraag naar Bas Bassa of mail naar info@hansrietveldagrarischadvies.nl

ga terug

Technisch gebouwd door: designpro.nl | Optimalisatie door Z-IM.nl