Parapluherziening Buitengebied Graafstroom/Liesveld/ Nieuw-Lekkerland

02-05-2017 om 11:31:28 uur

Parapluherziening Buitengebied Graafstroom/Liesveld/ Nieuw-Lekkerland

In de gemeente Molenwaard zijn drie bestemmingsplannen van kracht van de voormalige gemeenten Liesveld, Graafstroom en Nieuw-Lekkerland.

Momenteel ligt een zogenaamde parapluherziening ter inzage, welke tot doel heeft om de onderliggende verschillen tussen deze bestemmingsplannen op te heffen. Voor deze parapluherziening zijn de drie bestemmingsplannen Buitengebied onderling vergeleken en is ook aansluiting gezocht bij het ruimtelijke beleid van de gemeenten Giessenlanden en Zederik en de provinciale Verordening Ruimte.

De parapluherziening gaat in op de bestemmingen zoals die in het Buitengebied van toepassing zijn. Vanwege de agrarische bestemmingen zijn wijzigingen aangebracht op de volgende aspecten:

-              kleinschalige natuur- en landschapsontwikkeling in het agrarisch gebied

-              kamperen bij de boer

-              flexibiliteit ten aanzien van bouwvlakken

-              bijzondere teelten

-              overige nevenactiviteiten bij agrarische bedrijven

-              hobbyboer

-              vrijkomende agrarische bebouwing

De mogelijkheden tot uitbreiding van het bouwvlak zullen in alle bestemmingsplannen worden gelijk getrokken. Ook zullen de verschillen in goothoogten en inhoudsmaat worden opgeheven. Agrariërs krijgen de mogelijkheid om, ter verbreding van hun inkomsten, andere (niet-) agrarische nevenactiviteiten te exploiteren. In de regels van de bestemmingsplannen zijn een aantal activiteiten direct toegestaan of met toepassing van een afwijkingsbevoegdheid. Het gaat dan om activiteiten met betrekking tot recreatie of kleinschalige bedrijvigheid.

In geval van het stoppen van een agrarisch bedrijf zijn er mogelijkheden opgenomen in de regels om de bestemming van het agrarisch perceel te wijzigen ten behoeve van een eventuele vervolgfunctie (regels voor vrijkomende agrarische bebouwing) zoals wonen of kleinschalige bedrijvigheid.

Binnen de bedrijfsbestemmingen worden de mogelijkheden tot herbestemming (naar agrarisch) en tot uitbreiding op elkaar afgestemd. Voor woonbestemmingen wordt ingegaan op de mogelijkheden tot mantelzorg. Ook de inhoudsmaat van woningen en bijgebouwen wordt aangepast.

Met voorgaande wordt voor het gehele Buitengebied van Molenwaard één integraal beleid verkregen. Waar regels u eerst beperkten kan het nu mogelijkheden bieden.

Tijdens de inzagetermijn van het ontwerp bestemmingsplan Parapluherziening Buitengebied is het mogelijk om uw reactie te geven op de wijzigingen. Dat kan nog tot 7 juni 2017.

Mocht u vragen hebben over deze parapluherziening of mocht u uw mogelijkheden willen bekijken dan zijn wij daarvoor beschikbaar. Bel of mail gerust.

ga terug

Technisch gebouwd door: designpro.nl | Optimalisatie door Z-IM.nl