Nieuw stikstofbeleid (PAS) ter inzage

15-01-2015 om 08:51:50 uur

Sinds 10 januari 2015 ligt het ontwerpprogramma Programmatische Aanpak Stikstof  gedurende zes weken voor een ieder ter inzage. Tot en met 21 februari 2015 kunnen zienswijzen bij het ministerie worden ingediend. De PAS is opgezet om o.a. de vastgelopen vergunningverlening in het kader van de Natuurbeschermingswet 1998 vlot te trekken.
Er worden nieuwe grenswaarden gesteld t.a.v. de vergunningplicht.

Kritische beschouwing / kanttekeningen
De PAS is een veelbelovend instrument. Het ziet er nu naar uit dat voor alle stikstofgevoelige N2000- gebieden ontwikkelingsruimte beschikbaar is.

Aan de PAS regeling ligt een passende beoordeling t.a.v. de instandhoudingsdoelstellingen voor de N2000 gebieden ten grondslag, de conclusie hiervan is dat op geen enkele wijze aantasting van natuurwaarden plaatsvindt. Het is nog maar de vraag of de Milieuorganisaties daarmee akkoord zullen gaan, ook gezien het detailniveau waarop momenteel geschillen bij de RvS worden uitgevochten, is een stikstofdepositie van 0.051 mol nu wel of niet aanvaardbaar voor de instandhoudingsdoelstellingen? De PAS stelt dat een toename van 0.051 tot maximaal 1 mol, niet meer vergunning plichtig behoeft te zijn. Een behoorlijk verschil met de huidige wetgeving.

Bestaande rechten, vastgelegd in een onherroepelijke NB-Wetvergunning worden gerespecteerd. Enige terughoudendheid is er met betrekking tot de uitgangspunten die de gezamenlijke provincies zullen hanteren bij de toedeling van ontwikkelingsruimte. Bijvoorbeeld door het vaststellen van een maximaal groeipercentage per aanvraag of het instellen van een vaste maximale waarde. Daarnaast wil men voorkomen dat de ontwikkelingsruimte te snel wordt leeg getrokken waardoor bijv. eens in de zes jaar slechts een stikstoftoename mag worden aangevraagd. Ook zal de aanvraag worden gekoppeld aan een termijn waarbinnen de aangevraagde activiteit gerealiseerd moet zijn.

‘Interimmers’ zijn met de komst van de PAS nog steeds afhankelijk van provinciaal beleid.
Zij doen er verstandig aan om toch vóór intreding van de PAS nog een NB-Wet vergunning aan te vragen op basis van de maximale mogelijkheden. Onder de PAS zal waarschijnlijk het resterende tekort middels vrijstelling van een stikstofdepositie toename beneden de 1 mol kunnen worden gemeld.

Eerst zal nog moeten blijken of de PAS juridisch bezien stand zal houden. Aangezien dit nog een lang traject zal zijn, blijft ons advies: zorg ervoor dat je een Natuurbeschermingswet-vergunning bezit voordat de PAS zijn intrede doet. Hebben = hebben!

Meer weten? Klik hier voor onze uitgebreide beschrijving van de PAS.

ga terug

Technisch gebouwd door: designpro.nl | Optimalisatie door Z-IM.nl