Fosfaatreductieplan 2017

14-03-2017 om 09:55:39 uur

Op 1 maart 2017 is de ‘Regeling fosfaatreductieplan 2017’ in werking getreden. Doel van de regeling is om de fosfaatproductie in 2017 de reduceren, om de derogatie van het jaar 2017 en vanaf 2018 veilig te stellen.

Het fosfaatreductieplan bestaat uit drie onderdelen, namelijk een voerspoor, reductie van de melkveestapel en reductie via de ‘GVE-reductieregeling’.

Met het voerspoor hebben de diervoederbedrijven (Nevedi) afgesproken dat het fosforgehalte in het mengvoer voor melkvee in 2017 gemiddeld 4,3 gram per kilogram voer mag bedragen. De doelstelling is om hiermee een fosfaatreductie te realiseren van 1,7 miljoen kg.

Het doel van de ‘subsidieregeling beëindiging melkveehouderij’ is om middels stoppers ca. 2,5 miljoen kg fosfaat te reduceren. Voor de eerste openstelling van 27 februari 2017 bleek grote belangstelling te zijn, de maximaal aanvraag was op dezelfde dag al bereikt. Volgens Staatssecretaris Van Dam worden alle 497 aanvragen in behandeling genomen en is hiermee de doelstelling met 52% van deze maatregel behaald. Medio mei 2017 wordt de laatste tranche open gesteld.

Staatssecretaris Van Dam heeft de GVE-reductieregeling geborgen in een ministeriële regeling. Deze regeling is gebaseerd op artikel 13 van de Landbouwwet. Dit artikel is bedoelt voor de ‘verbetering afzet van landbouwproducten’. De regeling is geschreven voor de melkveehouderij, maar treft alle bedrijven die vrouwelijke runderen houden (uitgezonderd bedrijven welke uitsluitend vleeskalveren houden voor de slacht).

 

Melkproducerende bedrijven

Onder een melkproducerend bedrijf wordt verstaan ‘een houder die producent is van koemelk bestemd voor consumptie of verwerking’. Deze bedrijven hebben als referentie het aantal vrouwelijke runderen op 2 juli 2015. Voor niet grondgebonden bedrijven is deze referentie minus 4%.

Een melk producerend bedrijf is grondgebonden indien het in 2015 niet meer fosfaat produceerde dan de plaatsingsruimte in 2015. De fosfaatproductie is in deze regeling forfaitair berekend: een rund dat minimaal één keer heeft gekalfd produceert 41,3 kg fosfaat per jaar en wordt berekend als 1 GVE (Groot Vee Eenheid). Jongvee jonger dan 1 jaar produceert 9,6 kg fosfaat per jaar en heeft als omreken factor 0,23 GVE. Jongvee ouder dan 1 jaar produceert 21,9 kg fosfaat per jaar en is 0,53 GVE.

Melkproducerende bedrijven die meer GVE hebben dan het referentieaantal (of niet grondgebonden minus 4%) moeten in 5 perioden terug naar het referentieaantal. In periode 1 (maart/april) moet 5% van het aantal GVE’s zijn gereduceerd; voor periode 2 (mei/juni) geldt een reductiepercentage van 10% en voor periode 3 (juli/augustus) komt het percentage neer op maximaal 20%. Voor de periode 4 en 5 (september t/m december) geld een maximale reductie van 40%, dit percentage wordt vastgesteld door RVO aan de hand van het verloop van de reductie gedurende het jaar.

Indien een melkproducerend bedrijf in de maand de doelstelling (GVE’s op 01-10-2016 minus reductiepercentage) niet behaald wordt er een geldsom in rekening gebracht. De hoogte van de geldsom bedraagt 240 euro per GVE dat overtollig is ten opzicht van het referentieaantal. Zolang bedrijven wel voldoende dieren verminderen op basis van de reductiedoelstelling voor een periode, maar nog boven hun referentie-aantal zitten, betalen zij een zogeheten solidariteitsheffing van 56 euro per boventallige GVE per maand.

Niet-melkproducerende bedrijven

Bedrijven die geen melk produceren hebben als referentie het aantal vrouwelijke dieren op 15 december 2016. De GVE-reductieregeling is niet van toepassing voor bedrijven die na 15 december 2016 (t/m 31 december 2017) niet meer dan 2 vrouwelijke runderen aanvoeren. Aanwas en overgangen tussen de categorieën hebben hierdoor geen consequenties. Daarnaast is de regeling niet van toepassing wanneer in een periode niet meer dan 5 vrouwelijke runderen per dag worden gehouden.

De regeling is wel van toepassing voor bedrijven die meer dan 2 vrouwelijke runderen aanvoeren. Onder aanvoer wordt verstaan het bijschrijven van vee op een relatienummer. Wanneer vee naar bijvoorbeeld een keuring is geweest, is dit ook van toepassing.

Wanneer de regeling van toepassing is, zal er door RVO gecontroleerd worden of dat er in de tweede maand van elke periode aan de GVE-norm wordt voldaan. Bij een overschrijding wordt een geldsom opgelegd van €480,- per maand voor elke overtollige GVE ten opzichte van 15-12-2016. De GVE’s per categorie zijn hetzelfde als voor melk producerende bedrijven. (vrouwelijk rund gekalfd = 1 GVE, jongvee < 1 jaar = 0,23 GVE en jongvee ouder dan 1 jaar en niet gekalfd = 0,53 GVE.

Fosfaatrechten

Deze worden naar verwachting per 1 januari 2018 ingevoerd. De peildatum voor de rechten is 2 juli 2015. Vooralsnog zijn de rechten voor de categorieën 100, 101 en 102. Mogelijk dat het fosfaatreductieplan gevolgen heeft voor de fosfaatrechten.

ga terug

Technisch gebouwd door: designpro.nl | Optimalisatie door Z-IM.nl